Τα στραγγιστήρια είναι αποστραγγιστικές τάφροι που σκάβονται σε επιλεγμένα σημεία σε τεχνικά έργα ή οικόπεδα για να βοηθήσουν στην αποστράγγιση όγκων νερού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα και τις κατασκευές μας.